سوالات متداول


آموزش های شما شامل چه مواردی است؟

هر آنچه که یک محقق علوم زیستی نیاز دارد از جمله: زبان برنامه نویسی R، آنالیز داده های بیان ژن، طراحی محاسباتی دارو، زبان برنامه نویسی Python، شبکه های زیستی و ....

چطور در دوره های آموزشی شما شرکت کنم؟

کافیست از طریق لینک ثبت نام در سایت اقدام کنید.

مدرسین شما چه کسانی هستند؟

مدرســین مــا را اعضــای هیــأت علمــی برتریــن دانشــگاه هــای کشــور، کــه پیشــگامان بیوانفورماتیــک در ایــران هســتند، تشــکیل می دهنـد.

پس از گذارندن یک دوره آموزشی، گواهی هم دریافت می کنم؟

بلــه، پــس از آن کــه در آزمــون پایانــی دوره آموزشــی مربوطــه شــرکت کــرده و نمــره حــد نصــاب کســب نمودیــد، گواهــی معتبــر دریافــت خواهیــد کــرد.

محل برگزاری کلاس ها کجاست؟

تهران، پاسداران، خیابان بوستان هشتم، پالک 120، واحد 14

به غیر از خدمات آموزشی چه فعالیت هایی دارید؟

گـروه زیسـت داده کاو کدکـول، بـا همـکاری معتبرتریـن آزمایشـگاه هـای بیوانفورماتیـک ایـران، همچنیـن در زمینـه هـای پژوهشـی و آنالیـز داده، خدمـات ارائـه می دهـد.

چه فعالیت های پژوهشی انجام می دهید؟

در زمینـه هایـی از جملـه ویرایـش مقـاالت علمـی و تحلیل داده های زیسـتی (خـرد و کلان) فعالیـت داریم.

منظورتان از ارائه خدمات در زمینه آنالیز داده چیست؟

بــا مراکــز مختلــف از جملــه بیمارســتان هــا همــکاری داریــم. فعالیــت هــای مــا در ایــن حــوزه عبارتنــد از تحلیــل داده هــای Seq-RNA ،آنالیــز توالــی یابــی نســل جدیــد (NGS)، شــبکه هــای زیســتی، متاژنومیکس، طراحــی محاســباتی دارو، شــبیه ســازی دینامیــک مولکولــی، داکینــگ و ....

telegram