پتنت یا حق ثبت اختراع چیست؟

توضیحات:

صداگذاری: سحر برهانی
ترجمه: سارا فیاض‌زاده 
دانشجویان دکتری بیوفیزیک دانشگاه تربیت مدرس

کلید واژه ها: پتنت اختراع حق ثبت بیوانفورماتیک کدکول