معرفی نویسنده

سارا فیاض زاده

دانشجوی دکترا بیوفیزیک(دانشگاه تربیت مدرس)

فیلم های مشابه

چگونه محققان هوش مصنوعی را همانند یک نوزاد آموزش می دهند

توضیحات:

ترجمه: سارا فیاض زاده: دانشجوی دکتری بیوفیزیک دانشگاه تربیت مدرس.

صداگذاری: علیرضا دوست محمدی: دانشجوی ارشد بیوانفورماتیک دانشگاه تربیت مدرس.

کلید واژه ها: هوش مصنوعی یادگیری ماشین بیوانفورماتیک شبکه عصبی کدکول