اگر کرونا بگیرید، در بدن شما چه اتفاقی میافته؟

توضیحات:

تهیه و تنظیم : رایحه وفایی 
دانشجوی دکتری بیوفیزیک دانشگاه تربیت مدرس

کلید واژه ها: کرونا COVID-19 SARS ریه ویروس