گربه شرودینگر

توضیحات:

صداگذاری: امیرعلی خالقی: دانش آموز کلاس ششم مدرسه شهید رضایی

کلید واژه ها: شرودینگر آزمایش شرودینگر مکانیک کوانتوم کوانتوم فیزیک