پزشکی شخصی شده چیست؟

توضیحات:

صداگذاری: رایحه وفایی
ترجمه: سارا فیاض زاده
دانشجویان دکتری بیوفیزیک دانشگاه تربیت مدرس

کلید واژه ها: پزشکی پزشکی شخصی شده زیست شناسی سامانه ای بیوانفورماتیک زیست پزشکی