معرفی نویسنده

دپارتمان پژوهش کدکول

تیم پژوهش مجموعه کدکول

فیلم های مشابه

متا آنالیز چیه؟!

توضیحات:

ترجمه و صداگذاری: محمد افشاری: دانشجوی ارشد بیوانفورماتیک دانشگاه تربیت مدرس.


منبع:
https://www.youtube.com/watch?v=i675gZNe3MY

کلید واژه ها: متاآنالیز زیست شناسی محاسباتی بیوانفورماتیک زیست شناسی کدکول