معرفی نویسنده

محمد افشاری

دانشجوی ارشد بیوانفورماتیک (دانشگاه تربیت مدرس)

فیلم های مشابه

منشأ حیات🦎: اجداد ما، RNAها

توضیحات:

منبع: https://www.youtube.com/watch?v=VYQQD0KNOis

کلید واژه ها: تکامل حیات بیوانفورماتیک RNA کدکول