کارکردهای بیوانفورماتیک

توضیحات:

ویدئویی تماشایی از کارکرد بیوانفورماتیک که توسط بزرگترین شبکه ملی بیوانفورماتیک در اروپا به نام SIB تدوین گردیده و اهمیت این رشته را در توسعه دانش فردا به زیبایی بازگو می کند.
 
ترجمه : ساره عامری
دانشجو ارشد بیوانفورماتیک دانشگاه تربیت مدرس.

صدا گذاری: محمد افشاری
دانشجو ارشد بیوانفورماتیک دانشگاه تربیت مدرس

کلید واژه ها: