معرفی نویسنده

نیلوفر سید مجیدی

کارشناسی ارشد رشته بیوانفورماتیک ( دانشگاه تربیت مدرس)

فیلم های مشابه

چرا خفاش ها ناقل تعداد زیادی بیماری خطرناک هستند؟

توضیحات:

ترجمه : نیلوفر سید مجیدی دانش آموخته ارشد بیوانفورماتیک دانشگاه تربیت مدرس.

صداگذاری: علیرضا دوست محمدی  دانشجوی ارشد بیوانفورماتیک دانشگاه تربیت مدرس.

منبع:
https://youtu.be/Ao0dqJvH4a0

کلید واژه ها:

telegram