آتش بازی در مغز موسیقی دان ها

توضیحات: آیا می‌دانید هر بار که موسیقی‌دان‌ها ساز خود را به دست می‌گیرند، در مغزشان آتش‌بازی به راه می افتد؟! 

کلید واژه ها: