معرفی نویسنده

نیلوفر سید مجیدی

کارشناسی ارشد رشته بیوانفورماتیک ( دانشگاه تربیت مدرس)

فیلم های مشابه

ربات های اوریگامی که ممکن است روزی انتقال دهنده دارو در بدن باشند

توضیحات:

منبع:
https://youtu.be/h9ray9dJd5k

کلید واژه ها: