معرفی نویسنده

محمد افشاری

دانشجوی ارشد بیوانفورماتیک (دانشگاه تربیت مدرس)

فیلم های مشابه

اپی ژنتیک

توضیحات:

منبع:
https://www.youtube.com/watch?v=PYTjTGLmg1Q

کلید واژه ها:

telegram