معرفی نویسنده

سارا فیاض زاده

دانشجوی دکترا بیوفیزیک(دانشگاه تربیت مدرس)

فیلم های مشابه

یادگیری ماشین چیست؟

توضیحات:

ترجمه : سارا فیاض‌زاده
دانشجوی دکتری بیوفیزیک دانشگاه تربیت مدرس.

صداگذاری: سحربرهانی 
دانشجوی دکتری بیوفیزیک دانشگاه تربیت مدرس

کلید واژه ها:

telegram