معرفی نویسنده

سارا فیاض زاده

دانشجوی دکترا بیوفیزیک(دانشگاه تربیت مدرس)

فیلم های مشابه

آیا تا به حال یک اتم را دیده‌اید؟

توضیحات:

ترجمه :  سارا فیاض‌زاده
دانشجوی دکتری بیوفیزیک دانشگاه تربیت مدرس.

صداگذاری: عطیه احمدی 
دانشجوی کارشناسی ارشد بیوفیزیک دانشگاه تربیت مدرس

کلید واژه ها:

telegram