معرفی نویسنده

سارا فیاض زاده

دانشجوی دکترا بیوفیزیک(دانشگاه تربیت مدرس)

فیلم های مشابه

سرگذشت مردی که سرش در شتاب دهنده‌ی ذرات قرار گرفت

توضیحات:

ترجمه : سارا فیاض‌زاده 
دانشجوی دکتری بیوفیزیک دانشگاه تربیت مدرس.

صداگذاری : محمد افشاری
دانشجوی کارشناسی ارشد بیوانفورماتیک دانشگاه تربیت مدرس

کلید واژه ها: