معرفی نویسنده

سارا فیاض زاده

دانشجوی دکترا بیوفیزیک(دانشگاه تربیت مدرس)

فیلم های مشابه

آیا می توان یک سیاه چاله را از بین برد؟

توضیحات:

صداگذاری و تنظیم : رایحه وفایی
دانشجوی دکتری بیوفیزیک دانشگاه تربیت مدرس.

ترجمه :سارا فیاض‌زاده
دانشجوی دکتری بیوفیزیک دانشگاه تربیت مدرس

کلید واژه ها:

telegram