معرفی نویسنده

دانیال خدیوی

دانشجوی ارشد بیوانفورماتیک(دانشگاه تربیت مدرس)

فیلم های مشابه

تکامل چشم انسان

توضیحات:

منبع: 
https://www.ted.com/talks/joshua_harvey_the_evolution_of_the_human_eye

کلید واژه ها:

telegram