معرفی نویسنده

نیلوفر سید مجیدی

کارشناسی ارشد رشته بیوانفورماتیک ( دانشگاه تربیت مدرس)

فیلم های مشابه

توهم پایان تاریخ

توضیحات:

منبع:
https://ed.ted.com/lessons/the-end-of-history-illusion-bence-nanay

کلید واژه ها:

telegram