معرفی نویسنده

نیلوفر سید مجیدی

کارشناسی ارشد رشته بیوانفورماتیک ( دانشگاه تربیت مدرس)

فیلم های مشابه

مقدمه ای بر زیست شناسی

توضیحات:

خلاصه حیات: از یک سلول تا یک سیاره زنده، تنها در 90 ثانیه

تهیه و تنظیم: نیلوفر سید مجیدی
دانشجوی ارشد بیوانفورماتیک دانشگاه تربیت مدرس.

صداگذاری: رایحه وفایی
دانشجوی دکتری بیوفیزیک دانشگاه تربیت مدرس

کلید واژه ها:

telegram