معرفی نویسنده

نیلوفر سید مجیدی

کارشناسی ارشد رشته بیوانفورماتیک ( دانشگاه تربیت مدرس)

فیلم های مشابه

الگوریتم فیبوناچی در حیات

توضیحات: الگوهای فرکتالی و دنباله فیبوناچی در اطراف ما.

کلید واژه ها:

telegram