معرفی نویسنده

علیرضا دوست محمدی

دانشجوی ارشد بیوانفورماتیک(دانشگاه تربیت مدرس)

درک ویژگی های مولکولی پروتئین اسپایک SARS-CoV-2 به دنبال جهش در D614G و مطالعه دینامیک مولکولی آن

درک ویژگی های مولکولی پروتئین اسپایک SARS-CoV-2 به دنبال جهش در D614G و مطالعه دینامیک مولکولی آن

بدون شک، SARS-CoV-2 به دلیل تأثیرات فاجعه بار آن بر روی سلامت عمومی، به یک نگرانی عمده برای همه جوامع تبدیل شده است. علاوه بر این، جهش ها و تغییرات در ساختار این  ویروس، طراحی درمانی موثر برای آن را دشوار می کند.

توالی اسید آمینه یک پروتئین عامل اصلی در شکل گیری ساختار دوم و سوم آن است. جایگزینی اسید آمینه می تواند تأثیرات محسوسی بر روی تا خوردگی پروتئین داشته باشد، خصوصاً اگر تغییر نامتقارن (جایگزینی رزیدو قطبی با غیر قطبی ، دارای بار یا بدون بار، بار مثبت با بار منفی یا رزیدو بزرگ با رزیدو کوچک) ایجاد شود.

 پیش از این D614G به عنوان یک جهش اسپایک SARS-CoV-2 یکی از مهمترین عوامل مرتبط با میزان بالای مرگ و میر این ویروس شناخته شده بود. 


در این مقاله با استفاده از بیوانفورماتیک ساختاری، تشخیص داده شده که جهش D614G می تواند باعث تغییرات گسترده ای در رفتار SARS-CoV-2 از جمله ساختار ثانویه، الگوی اتصال گیرنده، ترکیب سه بعدی و ثبات آن شود و تاثیرات تخریبی آن را کاهش دهد.


این پژوهش در آزمایشگاه بیوانفورماتیک دانشگاه تربیت مدرس و زیر نظر دکتر سید شهریار عرب به سرانجام رسیده است.

منبع:
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/07391102.2021.1872418

کلید واژه ها: #SARS-CoV-2 #کرونا #بیوانفورماتیک ساختاری #دینامیک مولکولی #بیوانفورماتیک