معرفی نویسنده

محمدامین ماه منظر

دانشجوی ارشد رشته بیوانفورماتیک( دانشگاه تربیت مدرس)

ادغام سلول ها با یکدیگر، رویکردی جدید در ارتقا تولید سلول های بنیادی خون ساز

ادغام سلول ها با یکدیگر، رویکردی جدید در ارتقا تولید سلول های بنیادی خون ساز

گروهی از محققین پروتئین ویژه‌ای را کشف کردند که در تقسیم و رشد سلول‌های بنیادی خونساز نقش ویژه‌ای دارد. پژوهش آن‌ها در مجله Cell Reports به چاپ رسید که معرف روشی جدید است که برای رشد و تکثیر این سلول‌ها در مقایس صنعتی، چه در محیط داخل بدن و چه در محیط آزمایشگاهی قابلیت انجام دارد.
امروزه استفاده از سلول‌های بنیادی خونساز به عنوان یک راهکار درمانی مناسب، دامنه وسیعی از سرطان‌های صعب العلاج، بیماری‌های خونی، ژنتیکی و خودایمنی را پوشش می‌دهد. اما متاسفانه تعداد این سلول‌های بنیادی در مغز استخوان یک فرد بالغ، 1 به ازای 2500 سلول خونی می باشد.
در این مطالعه بیوانفورماتیکی، محققان با توسعه یک الگوریتم به نام VIPER، موفق به کشف پروتئینی شدند که در باز برنامه نویسی  (Reprogramming) سلول‌های بنیادی خونساز نقش ایفا می‌کنند. این الگوریتم موفق به شناسایی پروتئین کد شونده ای از ژن BAZ2B شد، که نقش بسیار تاثیر گذاری در تقسیم و افزایش تعداد سلول‌های بنیادی خونساز درخون بند ناف ایفا می‌کند. این ژن با حضور در چندین مسیر زیستی، موجب فعال سازی مناطقی از ژنوم می‌شود که تا قبل از آن در سلول تمایز یافته غیر قابل دسترس بوده است. لذا موجب بازگردانی سلول‌های خونی تمایز یافته به سلول‌های بنیادی خونساز می‌شود. در این مطالعه به منظور نشان دادن زنده‌مانی و حفظ قدرت تقسیم و تمایز سلول‌های بنیادی حاصل از سلول‌های تمایز یافته، سلول‌های حاصل شده به یک موش مدل پیوند زده شد و نتایج آن گزارش گردید.
لذا این نکته قابل ذکر است که الگوریتم VIPER به عنوان یک ابزار کاربردی، پتانسیل بررسی سایر پروتئین‌های حیاتی در رشد و تقسیم و تمایز سلول‌های بنیادی را دارا می باشد.

https://doi.org/10.1016/j.celrep.2020.108474

کلید واژه ها: #سلول های بنیادی خونساز #Hematopic Stemcelll #VIPER # #