معرفی نویسنده

پرهام حاجی شفیع

دانشجوی ارشد بیوانفورماتیک (دانشگاه تربیت مدرس)

جنبه های مثبت اختلال بیش فعالی با کمبود توجه یا Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD)

جنبه های مثبت اختلال بیش فعالی با کمبود توجه یا Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD)

ویژگی های رفتاری ADHD یک اختلال سلامت روان است که می تواند باعث رفتارهای بیش فعال و تکانشی بیش از حد طبیعی شود و به صورت دودویی(به عنوان مثال طبیعی در مقابل غیر طبیعی) وجود ندارد. درعوض آنها در یک طیف یا پیوستار وجود دارند. این بدان معنی است که برخی از جنبه های ADHD می توانند سازگار و یا مفید واقع شوند تا اینکه بخواهند موجب مشکلات برای زندگی فردی افراد گردند. حتی برخی از بزرگسالان ممکن است دارای نقاط قوت یا ویژگی های خاصی باشند که باعث کمبود یا اختلالات مرتبط با ADHD می شود. برای روشن شدن این مشاهدات، تحقیقات بیشتری لازم است. برای بررسی و توصیف جنبه های مثبت ADHD از تعدادی ازمبتلایان به ADHD برای جمع آوری داده ها استفاده شد و در یک رویکرد پدیدارشناختی و مصاحبه هایی با موضوع دلخواه، داده ها جمع آوری گردید. مصاحبه ها به صورت صوتی ضبط شد و کلمه به کلمه رونویسی و با استفاده از تحلیل محتوای موضوعی، مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت. شش ویژگی اصلی (پویایی شناختی ، شجاعت، انرژی، انسانیت، تاب آوری و برتری) در رفتارآنان شناسایی شد. این خصوصیات با ویژگیهای فهرست شده در کتابچه راهنمای طبقه بندی نقاط قوت و فضایل شخصی روانشناسی، مقایسه شد. دو مضمون اصلی (پویایی شناختی و انرژی) به عنوان فضیلت در این کتابچه راهنمای روانشناسی ذکر نشده اند. در این مطالعه 6 ویژگی غیر کلیدی (تفکر واگرا، تمرکز بیش از حد، عدم انطباق، ماجراجویی، خودپذیری و والایش) نیز به عنوان ویژگی های غالب افراد مبتلا به ADHD شناسایی گردید. ما 2 ويژکی اصلی پویایی شناختی و انرژی، و شش ویژگی فرعی رفتاری را به عنوان جنبه های مثبت ویژه ADHD پیشنهاد می کنیم وچهار ویژگی اصلی دیگر ومشترک با کتاب روانشناسی را به عنوان جنبه های مثبت عمومی، فارغ از مشکل ADHDدر نظر می گیریم. این مطالعه بینش هایی در مورد ویژگی های مثبت انسانی و ویژگی ها یا جنبه های ADHD ارائه می دهد که می تواند عملکرد بالا و شکوفایی را در زندگی افراد مبتلا، پشتیبانی و حفظ کند. این مطالعه همچنین به پاسخ این سوال که "چگونه ممکن است در رفتارهای مرتبط با ADHD تجدیدنظر کنیم، به طوری که این رفتارها ارزشمند و قابل حفاظت باشند" پرداخته است.

بعد از مطالعه و تحلیل دقیق مصاحبه های افراد ADHD، در خصوصیات تعداد بارزی از آنها، ویژگی های اساسی شجاعت، انرژی، انسانیت، تاب آوری، تعالی و ویژگی های غیر اساسی تفکر واگرا، تمرکز بیش از حد، عدم انطباق، ماجراجویی، خودپذیری و والایش یافت گردید. با مقایسه این وِیژگی ها با نقاط قوت و ضعف مورد تایید کتابچه رهنمای روانشناسی می توانیم ویژگی های اصلی پویایی شناختی و انرژی و ویژگی های متمم  تفکر واگرا، تمرکز بیش از حد، عدم انطباق، ماجراجویی، پذیرش خود را به عنوان جنبه های مثبت خاص ADHD پیشنهاد می کنیم زیرا این موارد بطور عمومی در کتابچه راهنمای روانشناسی برجسته نشده اند.

محدودیت های مطالعه این پژوهش : رویکرد اخلاق شناختی استفاده شده از جذابیت شهودی برخوردار بود (منظور از جذابیت شهودی رفتارهایی است که بطور عام و در نگاه اول برای مخاطب جذابیت دارد) با این حال، این روش همچنین بستگی زیادی به استفاده از زبان و توانایی شرکت کنندگان در توصیف دیدگاه ها، برداشت ها و تجربیات خود به صورت بیان رسا و تأمل برانگیز دارد.

 

منبع:
https://link.springer.com/article/10.1007/s12402-018-0277-6

 

 

کلید واژه ها: ##ADHD ##روان_شناسی ##بیش_فعالی ##بیوانفورماتیک #