معرفی نویسنده

غزاله فهیمیان

دانش آموخته ارشد بیوفیزیک (دانشگاه تربیت مدرس)

کاربردیابی مجدد دارو و بیماری آلزایمر

کاربردیابی مجدد دارو و بیماری آلزایمر

کاربردیابی مجدد دارو می‌تواند کارایی و اهمیت تولید داروی سنتی را افزایش دهد و از طرف دیگر، به تشخیص درمان‌های جدید برای افراد مبتلا به بیماری آلزایمر (AD: Alzheimer disease) و اختلال شناختی خفیف تسریع ببخشد. در این مطالعه پروفایل‌های رونویسی که رویکردی نوین و بسیار کارآمد است برای شناسایی عملکرد جدید دارو، مورد بررسی قرار گرفت.

در این تحقیق، سه ترکیب یا کلاس جدید از ترکیباتی که با روند اجماع جدید دلفی)The new Delphi consensus process( مورد بررسی قرار گرفت ، ارائه شد. این ترکیبات شامل مهارکننده ROCK2 فاسودیل)ROCK2 inhibitor fasudil( ، مهارکننده کولین استراز فنسرین)cholinesterase inhibitor phenserine( است که دارای خواص ضد آپوپتوتیک جدید و داروهای ضد ویروس آسیکلوویر)aciclovir(، والاسیکلوویر)valaciclovir( و فامسیکلوویر)famciclovir( است.

همچنین مدارک مربوط به یک روش جدید ترنسکریپتومی را برای هدف گذاری دارو مرور کردند که این روش به طرز قابل توجهی مقیاس شناسایی ترکیبات کاندید(نامزد) را افزایش می‌دهد.

در موارد پیشنهاد شده، از امضاهای جدید رونویسی AD  از سلول‌های جدا شده در مراحل اولیه بیماری ، یا از سلول‌های عصبی و یا میکروگلیای جهش یافته انسانی (که خطر AD را افزایش می‌دهند)، به عنوان معیاری برای شناسایی ترکیبات دارویی جدید استفاده شد. آزمایشات فاز دوم که عوامل موقعیت‌یابی را ارزیابی می‌کنند، باید بهترین جمعیت هدف را برای یک کاندید درمانی خاص و همچنین مکانیسم عملکرد درمان درنظر گیرند. در این تحقیق، ترکیبات دارویی که از اهمییت بالاتری برخوردار است را اولویت‌بندی کرده تا برای آزمایشات بالینی افراد مبتلا به AD برجسته شوند و در مورد ارزش روش اجماع دلفی و بررسی‌های مبتنی بر شواهد برای اطلاع از این روند اولویت‌بندی بحث می‌کنند.
لینک مقاله: https://www.nature.com/articles/s41582-020-0397-4#Abs1

کلید واژه ها: #کاربردیابی_مجدد_دارو #آلزایمر #بیوانفورماتیک #کدکول #رونویسی

telegram