معرفی نویسنده

پرهام حاجی شفیع

دانشجوی ارشد بیوانفورماتیک (دانشگاه تربیت مدرس)

شناسایی ایمنی و بیوانفورماتیکی اپی توپ‌های سلول T و سلول B در ساختار پروتیین SARS-CoV-2

شناسایی ایمنی و بیوانفورماتیکی اپی توپ‌های سلول T و سلول B در ساختار پروتیین SARS-CoV-2

نقطه قوت اپی توپ‌های سلول B اتصال بخش آنتی‌ژن به ایمونوگلوبین یا آنتی‌بادی است.  اپی توپ سلول T نقش مهمی در تشخیص  پاسخ ایمنی و حفاظتی ایفا می‌کند. آنتی ژنیسیته، اشاره به توانایی ویروس در اتصال به آنتی‌بادی اختصاصی مولکولی دارد. سال ۲۰۲۰ به دلیل  شیوع  کوید۱۹  به سندرم حاد تنفسی  SARS-COV2 نامگذاری شد. در حال حاضر، هیچ واکسن یا درمان تایید شده‌ای برای این ویروس عفونی وجود ندارد، بنابراین کشف یک واکسن کارآمد قطعا اولویت بالایی دارد. برخی مطالعات تکنیک‌های متعددی را برای تسهیل ترکیب رویکرد ایمونوانفورماتیک و روش ژنومی مقایسه‌ای به منظور تعیین پپتیدهای بالقوه برای طراحی واکسن پپتیدی مبتنی بر اپی توپ سلول T با استفاده از پروتئین پوششی SARS-COV2  به عنوان هدف به کار گرفته‌اند. در این پژوهش  غربالگری بیوایمونوانفورماتیک SARS-COV2  مشتق از سلول B و اپی توپ‌های سلول T در ایمونوژن اساسی پروتیین‌های  SARS-COV2، ما را در استخراج مجموعه‌ای از اپی توپ‌های سلول B و سلول T از پروتیین اسپایک ویروس  (S)و پروتئین نوکلئوکپسید  (N)با آنتی ژنیسیته بالا و بدون خاصیت آلرژی زایی یا اثرات سمی یاری نمود و  یافته‌های ما مجموعه‌ای از اپی توپ‌هایی را فراهم می‌کند که می‌توانند به عنوان اهداف بالقوه برای توسعه واکسن‌های پپتیدی علیه ویروس SARS-COV2 معرفی شوند.
بررسی حاضر بیشتر مطالعات تحقیقاتی منتشر شده در زمینه شناسایی ایمنی و بیوانفورماتیکی سلولهای T و اپی توپ های سلول B در ساختار پروتئین SARS-CoV-2 است. در تهیه پروتکل ها، از عناصر گزارش دهی ارجح برای و  متاآنالیزها (PRISMA) و رهنمودهای کتاب راهنمای Cochrane Reviewer استفاده شده است.
در این SR ، تعداد 166 مقاله از طریق جستجوهای اولیه شناسایی شد. براساس عنوان و چکیده ، تعدادی مقاله از مطالعه خارج شدند زیرا دارای دو نسخه بودند و بعضی مقالات ارتباطی با SARS-CoV-2 و واکسن نداشتند. سرانجام ، در مجموع 13 مقاله منحصر به فرد برای هدف این تحقیق در نظر گرفته شد. کلیه مقالات انتخاب شده طبق ویژگی های اپی توپ سلول B و T مشخص شده در SARS-CoV-2 طبقه بندی شدند و همچنین ، جدولی شامل اطلاعات بیشتری در مورد اپی توپ سلول T که در SARS-COV2 شناسایی شده است، تهیه گردید.

منبع :

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1567576920313825

کلید واژه ها: ##سلول_T ##سلول_B ##اپی_توپ ##بیوانفورماتیک ##SARS-COV2

telegram