معرفی نویسنده

محمدامین ماه منظر

دانشجوی ارشد رشته بیوانفورماتیک( دانشگاه تربیت مدرس)

مبتلایان به سرطان کرونا نمی‌گیرند؟؟؟

مبتلایان به سرطان کرونا نمی‌گیرند؟؟؟

در مقاله ای که به تازگی در مجله International Journal of Biological Science به چاپ رسیده است به بررسی ارتباط میزان شیوع کرونا در میان مبتلایان و یا دارای سابقه سرطان پرداخته شد.
مطالعات حاکی از نقش موثر گیرنده ACE2 در ورود ویروس COVID-19 به درون سلول میزبان می باشد، لذا کلیه اندام‌هایی که این گیرنده را در سطح خود بیان می‌کنند می‌توانند میزبان اصلی این ویروس به حساب آیند. از این رو حفرات داخلی بدن اعم از سیستم گردش خون، سیستم تنفسی، سیستم گوارشی و کلیه‌ها از اندام‌های مورد توجه این ویروس می‌باشد. ردیابی این ویروس در نمونه‌های حلقی، ادرار و مدفوع تاییدی بر این ادعا است.
از سویی در مطالعات گسترده ای نقش بیان ACE2 در کاهش سایز تومور و کمک به حضور سلول‌های ایمنی در ناحیه توموری به اثبات رسیده است. در مطالعه حاضر با بررسی وضعیت بیانی ژن‌ ACE2 در نمونه جنین و فرد بالغ، دریافتند که میزان بیان این ژن در کلیه، دستگاه گوارش و دستگاه تولید مثلی مردان بسیار زیاد است. بطوریکه در سیستم گوارشی، کیسه صفرا، روده کوچک و ناحیه اثنی‌عشر بیشترین بیان را داشته و پس از آن روده بزرگ و ناحیه انتهایی آن (رکتوم) بیان متوسطی را از خود نشان می‌دهد. ناحیه دهان، مری، کبد و پانکراس از لحاظ بیان ژن ACE2 از سطح بسیار ناچیزی پیروی میکند. این بررسی به منظور دسته بندی نواحی مختلف و مقایسه آن با تومور ناحیه مورد نظر صورت پذیرفت. سپس با مقایسه نمونه نرمال با نمونه‌های سرطانی همان بافت دریافتند که در سرطان‌های پانکراس، روده بزرگ و معده، میزان بیان ژن ACE2 افزایش معنا داری داشته است این درحالی بود که در سرطان‌های مری و کبد اختلاف معناداری مشاهده نگردید.
بنابراین در این مطالعه علاوه بر نشان دادن نقش مشترک ACE2 در سرطان و بیماری کرونا، ثابت گردید که افراد مبتلا به سرطان و یا دارای سابقه سرطان به علت حضور سلول‌های ایمنی در ناحیه توموری، می‌توانند نسبت به آلوده شدن توسط ویروس COVID-19 مصون بمانند.

منبع: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7378636

کلید واژه ها: #covid-19 #کرونا #sars-cov-2 #آنالیز داده ژنی #