معرفی نویسنده

غزاله فهیمیان

دانش آموخته ارشد بیوفیزیک (دانشگاه تربیت مدرس)

SARS-CoV-2 ویروس به شدت مرد ستیز

SARS-CoV-2 ویروس به شدت مرد ستیز

ویروس  SARS-CoV-2 مردان را بیش از زنان به زانو در‌می‌آورد.
با گذشت چندین ماه از ظهور اپیدمی بیماروی کرونا و آلوده شدن میلیون‌ها انسان در سراسر جهان،  تا کنون درمان قطعی و مشخصی تایید نشده‌است و جان صدها هزار انسان گرفته شده اما مردان بیش از زنان قربانی این ویروس مرموز می‌شوند.
مطالعات انجام شده در این مقاله حاکی از اهمیت فاکتورجنسیت به عنوان عامل کلیدی می‌باشد.
نخستین بار شواهدی از تفاوت‌های جنسیت در شدت COVID-19 در چین ظهور پیدا کرد. جایی که بستر مرگ ومیر میان مردان بیش از زنان بود.
در کره جنوبی، تحقیقات و آزمایشات گسترده عمومی انجام شد. علی رغم آمار در افراد آلوده (تقریبا 60% از جواب آزمایش مثبت  SARS-CoV-2 به زنان تعلق داشت.) نتیجه نهایی به وضوح بیان کننده نرخ کمتر مرگ میر(CFR) زنان نسبت به مردان بود.
در ایالت متحده آمریکا مطالعات نشان داده که نرخ مرگ و میر ناشی از COVID-19 در مردان 1.5 برابر زنان بوده است.
در این مطالعه، محققین داده‌های حاصل از 28 کشور را آنالیز نموده اند و در مجموع، متوسط نرخ مرگ ومیر ناشی از COVID-19 در مردان 1.7 بیشتر از زنان بوده است و مردان 30 ساله بیش از زنان 30 ساله در معرض مرگ از این بیماری هستند. اگرچه عوامل اجتماعی مرتبط با جنسیت ، از جمله استعمال دخانیات، ممکن است بر نتایج COVID-19 تأثیر بگذارد.
ابعاد متعدد جنسیت، از جمله استروئیدهای جنسی، کروموزوم‌های جنسی و تفاوت‌های ژنومی و اپی‌ژنتیکی بین زنان و مردان، بر پاسخ های ایمنی که در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفته تاثیر می‌ گذارد. نتایج حاصل از این تحقیق حاکی از اهمیت  بافت‌های تولید مثلی و غلظت هورمونهای استروئیدی جنسی به عنوان یک ویژگی بیولوژیکی چند بعدی است که شکل دهنده پاتوژنز بیماری‌های عفونی است.

در مدل‌های حیوانی عفونت SARS-CoV-2، اختلاف مرگ و میر بین موش‌های نر و ماده مشاهده و به هورمون‌های استرئیدی نسبت داده شد. بی تردید تمرکز بر تفاوت‌های ایمونوپاتوژنز ویروس در دو جنسیت و تفاوت های اساسی در بروز پاسخ‌های ایمنی ضد ویروس، می‌تواند بسیار مهم واقع شود.

منبع:

https://www.nature.com/articles/s41577-020-0348-8

کلید واژه ها: #کرونا #ایمونولوژی #سیستم ایمنی #ژنتیک #کدکول