معرفی نویسنده

پرهام حاجی شفیع

دانشجوی ارشد بیوانفورماتیک (دانشگاه تربیت مدرس)

بازی های آنلاین در سایت های شبکه های اجتماعی

بازی های آنلاین در سایت های شبکه های اجتماعی

 بازی های آنلاین اجتماعی در سایت ها و رسانه های اجتماعی امروز به یک مؤلفه مهم تبدیل شده اند. این محیط ها بستری را برای بازی های آنلاین فراهم کرده اند تا درفضای مجازی توسعه و گسترش یابند. کاربران اکنون می توانند علاوه بر گشت و گذار و ارتباطات مجازی در این محیط ها، بازی های آنلاین را نیز انجام دهند، امتیازات را با یکدیگر مقایسه کنند و دراین میان بسیاری موارد دیگر را به چالش بکشند. به دلیل تنوع جمعیتی کاربران سایتها و رسانه های اجتماعی، انگیزه های مختلفی برای انجام بازی های اجتماعی پدیدار می شود. ضرورت انجام تحقیق حاضر برای پاسخ به این سؤال است  که آیا ادغام بازی های اجتماعی در سایت ها وشبکه های اجتماعی محبوبیت بازی ها را افزایش داده است یا خیر. بنابراین هدف اصلی این تحقیق  پیش بینی اقبال بازی ها (ژانرهای ماجراجویی ، جنگی ، هنری ، زندگی مجازی و ...) در سایت ها و رسانه های اجتماعی است تا در مورد سرمایه گذاری یا عدم سرمایه گذاری بر روی آن از سوی استارتاپ ها تصمیم گیری شود. همچنین، می خواهیم بررسی کنیم که آیا گنجاندن بازی های اجتماعی، خدمات ارائه شده توسط سایت های اجتماعی را بهبود بخشیده است یا خیر و اینکه آیا بازی های اجتماعی تاثیری در معاشرت و تعامل با دیگران دارد. اولویت اصلی این تحقیق ،روش کمّی بازیسازان آنلاین، فارغ از سن ، جنسیت و علایق شرکت کنندگان بوده است. داده ها با توزیع نظرسنجی آنلاین جمع آوری و با استفاده از ابزار داده کاوی WEKA تجزیه و تحلیل گردیده است. همانطور که می دانیم ابزار داده کاوی WEKA مجموعه ای از الگوریتم های ماشین لرنینگی است که برای کاوش دیتا استفاده می گردد. الگوریتم جنگل تصادفی وشبکه های عصبی به عنوان دو الگوریتم مشهور و کاملاً دقیق طبقه بندی در نظر گرفته شده و روی مجموعه داده های از پیش پردازش شده اجرا گردیده اند. نتیجه ی به دست آمده با پیش فرض اولیه کاملا متناقض است و نشان می دهد گسترش بازی ها در سایت ها و شبکه های اجتماعی  هیچ تاثیر مثبت یا منفی بر تعداد ساعات سپری شده کاربران نداشته است. لذا به نظر می رسد توسعه بازی ها در بستر شبکه های اجتماعی نمی تواند گزینه سودمندی از دید تجاری یا سرمایه گذاری استارتاپی باشد.

کلید واژه ها: ##شبکه_های_اجتماعی ##دسته_کننده_ها ##جنگل_تصادفی ##شبکه_های_عصبی ##بیوانفورماتیک