معرفی نویسنده

محمدامین ماه منظر

دانشجوی ارشد رشته بیوانفورماتیک( دانشگاه تربیت مدرس)

یک تومور چگونه می‌تواند به یک سرطان تبدیل شود؟

یک تومور چگونه می‌تواند به یک سرطان تبدیل شود؟

یک تومور چگونه می‌تواند به یک سرطان تبدیل شود؟
در ابتدا این نکته قابل ذکر است، زمانی که ازکلمه تومور استفاده می‌شود منظور خوشخیم بودن توده و زمانی که لفظ سرطان به کار برده می‌شود منظور بدخیم بودن و قابل گسترش بودن توده است. مطالعه مورد بررسی به مروری بر تبدیل یک سلول توموری به یک سلول سرطانی می‌پردازد.
در سال 2017 مطالعه ای مروری در ژورنال Nature Reviw به چاپ رسید که به بررسی سلول‌هایی پرداخت که در صورت مهاجرت به نقاط دیگر توانایی ایجاد تومور در ناحیه جدید را دارد. این سلول‌ها با نام سلول‌های بنیادی سرطانی شناخته شده‌اند که تحقیقات ثابت نموده‌است نقش بسزایی در گسترش و متاستاز سرطان ایفا می‌کند. در تومورهای خوشخیم بافت توموری در حالت تمایز یافته (اپیتلیومی) بوده و این زمانی است که پزشک معالج تومور را خوشخیم (غیر قابل پخش ) معرفی می‌نماید. در گروهی از سرطان ها همچون سرطان پستان، پانکراس و معده که احتمال متاستاز در آن‌ها زیاد است، سلول‌های بنیادی سرطان در جریان خون مشاهده شده‌است. این سلول‌ها در خون تحت عنوان Circulating Tomur Cell (CTC) شناخته می‌شود.
مطالعات نشان داده‌است که سلول‌های سرطانی بنیادی نسبت به داروهای شیمی درمانی مقاوت دارویی حاصل می‌کنند. مکانیزم این فرایند بدین صورت است که به محض ورود ترکیب دارویی به درون سلول، دارو را به سمت خارج از سلول در وزیکول‌هایی هدایت می‌شوند و عملا اثر دارویی بر سلول‌های بنیادی سرطانی کاهش می‌یابد.
مطالعات زیادی در حوزه شناسایی مکانیزم تولید و منشا سلول‌های بنیادی سرطانی صورت گرفت که به موجب آن موارد زیر به عنوان اصلی‌ترین عوامل تولید سلول‌های بنیادی سرطانی معرفی شده‌است.
در گزینه a اشاره شده‌است که سایتوکاین‌های ترشح شده از سلول‌های مزانشیمی که در مجاورت تومور قرار دارند تحریک کننده سلول‌های سرطانی تمایز یافته به سلول‌های سرطانی تمایز نیافته (با ویژگی stemness بالا و قدرت تهاجم و مهاجرت) حاصل می‌کند. در حقیقت به این فرایند تبدیل سلول های تمایز نیافته به سلول‌های تمایز یافته epithelial mesenchymal transition (EMT) می‌گویند.

در روش b نظر به اینکه هیپوکسی (کمبود اکسیژن) در ناحیه مرکزی تومور گروهی از ژن‌هایی که فرایند EMT را تحریک می‌کند بیان شده و سلول‌های نواحی مرکزی به سمت بنیادی شدن سوق پیدا می‌کنند.
و در روش c که امروزه از بنیادی‌ترین و مهم‌ترین فرایندها در ایجاد تومور می‌توان نام برد فرایند التهاب است. در حقیقت مطالعات جدید اشاره به این موضوع دارد که التهاب پایه و اساس ایجاد سرطان است. در حالت التهاب با حضور دسته‌ای از لنفوسیت‌ها (سلول های ایمنی) به منظور اعلام وضعیت التهابی به سایر سلول‌های ایمنی اقدام به ترشح سایتوکاین‌های التهابی می‌کنند که این امر نیز موجب تحریک سلول‌های تمایز یافته به سلول‌های تمایز نیافته می‌شود.

کلید واژه ها: #سرطان #تومور #متاستاز #بیان ژن #