معرفی نویسنده

غزاله فهیمیان

دانش آموخته ارشد بیوفیزیک (دانشگاه تربیت مدرس)

دسته بندی روش هاي استاندارد کشف و کاربرد يابي مجدد دارو

دسته بندی روش هاي استاندارد کشف و کاربرد يابي مجدد دارو

💊رویکرد سنتی کشف دارو نیازمند هزینه وزمان طولانی است. از این رو روش های محاسباتی بسیار حائز اهمیت هستند.

🔬روش هاي کشف دارو عبارت اند از : روش هاي استاندارد کشف دارو و روش هاي کاربرد يابي مجدد دارو

🕵🏽آقای Hurle و همکارانش،  روش هاي کشف استاندارد دارو را به دو دسته روش هاي غربالگري مبتني بر هدف و غربالگري مبتني بر فنوتيپ و روش هاي محاسباتي کاربرد يابي مجدد دارو را به سه دسته ترنسکريپتوميک، اثرات جانبي و ژنتيک  تقسيم نموده اند.

👩🏼🔬روش هاي استاندارد کشف دارو به دو دسته تقسيم مي شوند:

روش هاي غربالگري هدف(Target-based screen): يک هدف(target) را به يک بيماري متصل مي کند و از پروسه غربالگري براي پيدا کردن مولکول هاي دارو متصل شده به هدف  استفاده مي شود.

روش هاي غربالگري فنوتيپ(phenotypic screen): در اين روش هدف(target) ناديده گرفته می شود و به  طور مستقيم سعي در يافتن مولکول هاي دارو دارند (غربالگري فنوتيپ مرتبط با بيماري).

👨🏻💻روش هاي کاربرد يابي مجدد دارو به سه دسته تقسيم مي شوند:

روش هاي ترنسکريپتوميک(Transcriptomic): مي توان يک دارو را با يک فنوتيپ پيوند داد. در اين روش اگر همبستگي منفي قوي بين امضاي ژن(gene signatures) و پروفايل بيان دارو باشد، داروها روي بيماري اثر درماني خواهند داشت. 

روش هاي مبتني بر اثر جانبي(Side effect): با نشان دادن يک بيماري بر اساس اثرات جانبي مرتبط با درمان آن و شناسايي داروهاي ديگر با اثرات جانبي مشابه ارتباط بين يک دارو و بيماري جديد برقرار مي شود.

روش هاي مبتني بر ژنتيک: ارتباط بين يک هدف و يک فنوتيپ ژنتيکي برقرار مي شود که مي تواند، خود بيماري يا فنوتيپ مرتبط با بيماري باشد

این مقاله بر روش های محاسباتی که از داده های ترنسکریپتومک( Connectivity Map, CMap)، عوارض جانبی و ژنتیکی(genome‐wide association study, GWAS) استفاده می کنند، تاکید دارد و تا به تحلیلی جامع برای کشف کاربرد مجدد دارو برسند.

📌لینک مقاله:

https://ascpt.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1038/clpt.2013.1

کلید واژه ها: #کاربردیابی مجدد دارو #طراحی دارو #بیوانفورماتیک #کدکول #