معرفی نویسنده

دپارتمان پژوهش کدکول

تیم پژوهش مجموعه کدکول

روش های محاسباتی برای آنالیز سیستماتیک تغییرات مولکولی مرتبط با سالخوردگی

روش های محاسباتی برای آنالیز سیستماتیک تغییرات مولکولی مرتبط با سالخوردگی

🔬در سال های اخیر پیشرفت در زمینه توالی یابی و به خصوص توالی یابی با عملکرد بالا، افق جدیدی را برای محققان زیست شناسی گشوده است. از طرفی تکنولوژی omics منجر به ایجاد چالش های جدیدی از جمله پردازش، یکپارچه سازی و تفسیر داده های حاصل از این تکنولوژی شده است. به دنبال پیشرفت در این زمینه، روش های جدید محاسباتی راه گشای تحلیل این داده های خام شده اند.
🧬🧬
آنالیز داده های omics به منظور درک مبحث سالخوردگی، یکی از زمینه هایی است که در سال های اخیر به آن توجه شده است. این تحقیقات با چالش جدیدی روبرو هستند و آن هم بُعد زمان است که در این نوع مطالعات از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. در طی سالخوردگی شبکه های سلولی وضعیت خود را به دلایلی چون آسیب دیدن DNA و همچنین کاهش تلومر که خود درنتیجه سالخوردگی اتفاق می افتد ، تغییر می دهند. 
👨‍💻چالش های اصلی که در این نوع از تحقیقات وجود دارد بدین شرح است: 1)داده ها الزاما باید در طول زمان تفسیر شوند 2)با افزایش سالخوردگی، ناهمگنی سیستم های زیستی افزایش می یابد. 3)تمایز (تغییرات در سطح سلولی و مولکولی) میان علت سالخوردگی و نتایج حاصل از سالخوردگی کار دشواری است. 

🎯 در این مقاله مروری، روشهای محاسباتی انتخاب و بررسی شده اند که در ترکیب با تکنیکهای پروفایلینگ مولکولی به ارتقا درک ما نسبت به زیست شناسی سالخوردگی کمک می کند. به علاوه نویسندگان روش های محاسباتی را بر اساس اینکه برای پردازش چه نوع داده هایی(single omics یا multiple omics) طراحی شده اند، دسته بندی کرده اند.

📌لینک مقاله:
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1740675718300148

کلید واژه ها: #ژنومیکس #توالی یابی #omics layer #شبکه مولکولی سالخوردگی #بیوانفورماتیک

telegram