معرفی نویسنده

سحر برهانی

دانشجوی دکترا بیوفیزیک (دانشگاه تربیت مدرس)

اطلس سلول های کبدی انسانی

اطلس سلول های کبدی انسانی

🔹کبد انسان اندامی چند کاره و ضروری برای بدن محسوب می گردد. با وجود رشد بیماری های کبدی، گزینه های درمانی محدودی برای آنها وجود دارد و ترکیب سلولی این اندام به خوبی شناخته نشده است.


🔬 در این مقاله، با روش توالی یابی تک سلولی RNA حدود ۱۰،۰۰۰ سلول طبیعی از بافت کبدی ۹ فرد اهداکننده بررسی و اطلس سلولی کبد انسان ساخته شد.


📊 آنالیزهای این مطالعه منجر به شناسایی زیر نوع های سلولی اندوتلیال (که قبلا ناشناخته بودند)، سلول های Kupffer و هپاتوسیت ها همراه با ترنسکریپتوم برخی از این جمعیت ها گردید.


✳️ از این اطلس جهت بررسی تغییرات فنوتیپی رخ داده در کارسینوما سلول های کبدی، هپاتوسیت های انسانی و سلول های اندوتلیال کبدی پیوندزده شده به کبد موش استفاده شد.


👈اطلس سلول کبد انسانی امکان کشف سلول های کبدی طبیعی و بیمار ناشناخته را فراهم می کند.

📌منبع این خبر:

https://www.nature.com/articles/s41586-019-1373-2

منبع: https://t.me/Iran_Bioinformatics/526

کلید واژه ها: # سلول های کبدی #اطلس سلولی # توالی یابی تک سلولی # #