معرفی نویسنده

نیلوفر سید مجیدی

کارشناسی ارشد رشته بیوانفورماتیک ( دانشگاه تربیت مدرس)

Amazon Rekognition

Amazon Rekognition

تشخیص ترس با تکنولوژی Amazon Rekognition 

تکنولوژی بازشناخت چهره شرکت آمازون احساس ترس را از روی چهره تشخیص میدهد.
به نقل از سایت آمازون ویژگی تشخیص احساس این نرم افزار که شامل احساس خوشحالی، ناراحتی، عصبانیت، شگفت زده شدن، انزجار، آرامش و گیجی می شود را بهبود داده اند و همچنین تشخیص احساس ترس را نیز بر آن افزوده اند.

این شرکت همچنین ادعا میکند که قدرت تشخیص سن افراد را نیز بهبود داده و این نرم افزار با دقت بیشتر و در بازه های سنی کمتری سن افراد را حدس میزند.

هنوز هم بحث هایی در رابطه با قوانین و حریم شخصی برای استفاده از اینگونه تکنولوژی ها و جلوگیری از سواستفاده دولت ها از آنها وجود دارد که در سالهای گذشته این شرکت را نیز درگیر خود کرده است.

برای مطالعه بیشتر به لینک زیر مراجعه کنید:
https://aws.amazon.com/about-aws/whats-new/2019/08/amazon-rekognition-improves-face-analysis/

منبع: https://t.me/Iran_Bioinformatics/527

کلید واژه ها: #آمازون #تشخیص چهره # تکنولوژی # #