معرفی نویسنده

مریم رفیعی پور

دانشجوی ارشد رشته بیوانفورماتیک( دانشگاه تربیت مدرس)

مفاهیمی در بیوانفورماتیک و ژنومیکس

مفاهیمی در بیوانفورماتیک و ژنومیکس

🔷 این کتاب رویکردی مفهومی دارد و به صورت متعادل به مفاهیم زیست شناسی و ریاضی و برنامه نویسی در جهت حل مسایل مر بوط به دنیای واقعی پرداخته است و ابزار هایی برای تجزیه و تحلیل داده های بیولوژیکی ارائه داده است.

🔷 تمرینات جذاب این کتاب درک عمیقی از زیست شناسی مولکولی، احتمالات مقدماتی، نرم افزارها و روش های برنامه نویسی در این زمینه می دهد.

🔷 این کتاب به دانشجویانی که به تازگی وارد رشته بیوانفورماتیک شده اند توصیه می شود.

منبع: https://t.me/Iran_Bioinformatics/479

کلید واژه ها: #کتاب بیوانفورماتیک # ریاضی #زیست شناسی #نرم افزار #