معرفی نویسنده

سمیه آزادیان

کارشناس ارشد رشته بیوفیزیک ( دانشگاه تربیت مدرس)

تکامل مولکولی (رویکرد آماری)

تکامل مولکولی (رویکرد آماری)

افزایش داده های ژنومی حاصل از مطالعات تکامل در سطح مولکولی در طی چند دهه گذشته یک نیاز شدید برای استفاده از روش های آماری پیشرفته و الگوریتم های محاسباتی کارامد جهت تحلیل و تفسیر مؤثر این داده ها ایجاد کرده است. در این کتاب روش های آماری و الگوریتم های محاسباتی برای آنالیز مقایسه ای داده های توالی ژنتیکی در زمینه تکامل مولکولی، فیلوژنتیک مولکولی، فیلوژئوگرافی آماری و ژنومیکس مقایسه ای، ارائه شده و مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. 

در کتاب تکامل مولکولی، نویسنده بیشتر بر درک مفهومی به جای اثبات ریاضی تأکید داشته و سراسر کتاب مملو از مثال های آنالیز داده های واقعی و محاسبات عددی است. مطالعه این کتاب به دانشجویان و پژوهشگران بیوانفورماتیک، ژنومیک محاسباتی و زیست تکاملی  توصیه می شود.


انتشارات: دانشگاه آکسفورد

نویسنده: ژینگ یانگ

تاریخ انتشار اولین نسخه: 2014

کلید واژه ها: #فیلوژنتیک مولکولی #الگوریتم های محاسباتی #ژنومیکس مقایسه ای #آنالیز آماری #