معرفی نویسنده

سحر برهانی

دانشجوی دکترا بیوفیزیک (دانشگاه تربیت مدرس)

شناسایی رخدادهای مولکولی درگیر در رشد قشر لوب پیشانی از طریق آنالیز داده های RNA-seq پایگاه داده Bra

شناسایی رخدادهای مولکولی درگیر در رشد قشر لوب پیشانی از طریق آنالیز داده های RNA-seq پایگاه داده Bra

🧬🧬شناسایی رخدادهای مولکولی درگیر در رشد قشر لوب پیشانی از طریق آنالیز داده های RNA-seq پایگاه داده Brainspan


🧠 رشد مغز انسان فرآیندی است پیچیده که به دنبال بیان متوالی ژن ها در مرحله conceptual، آغاز و تا بزرگسالی ادامه می یابد. پروفایل های متفاوت بیان ژن منجر به رخدادهای مولکولی و سلولی لازم جهت رشد می گردند. 

💻 در این مقاله رخدادهای مولکولی در زمان رشد قشر لوب پیشانی انسان مورد بررسی قرار گرفته اند. ابتدا از داده های RNA-seq پایگاه داده Brain span برای دستیابی به ژن هایی که به صورت متفاوت در مراحل رشد بیان شده اند، استفاده گردید. سپس فرآیندهای زیست شناختی و مسیرهای Signaling مرتبط به وسیله آنالیزهای غنی سازی ژن استنباط شد.

🔬 مقایسه چهار ناحیه قشر لوب پیشانی براساس فرآیندهای زیست شناختی شان نشان داد که فرآیندهای زیستی رایج و مسیرهای Signaling مربوط به هر کدام از این نواحی خصوصیات مولکولی منحصر به فردی دارند که مطالعات قبلی در رابطه با فیزیولوژی مغز را تایید می کنند.

🖥 در این مطالعه از بیوانفورماتیک جهت ارائه یک دید کلی مولکولی از رشد قشر لوب پیشانی استفاده می شود و می تواند سبب شناسی اختلالات عصبی-روانی منشا گرفته از عملکرد بد قشر لوب پیشانی را توضیح دهد.
منبع این مقاله: https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1759091419854627?url_ver=Z39.88-2003&rfr_id=ori%3Arid%3Acrossref.org&rfr_dat=cr_pub%3Dpubmed

منبع: https://t.me/Iran_Bioinformatics/448

کلید واژه ها: #لوب پیشانی #داده های Signaling #RNA-seq #پایگاه داده Brainspan #