معرفی نویسنده

عطیه احمدی

دانشجوی ارشد بیوفیزیک (دانشگاه تربیت مدرس)

تاثیر نیروهای مکانیکی بر تمایز سلول های بنیادی

تاثیر نیروهای مکانیکی بر تمایز سلول های بنیادی

📢 سلول های بنیادی ، سلول هایی آشنا برای زیست شناسان میباشند ، چرا که زیست شناسان به خوبی میدانند درصورت تمایل به دست ورزی حیات موجودات زنده ، باید این سلول ها را تغییر دهند.  
 هرسلولی که در اندام های ما مشغول به انجام وظیفه است ، از تمایز سلول های بنیادی بوجود آمده است.این که چرا لوزوالمعده قادر به ترشح انسولین هست ولی پوست نمیتواند آن را بسازد و ترشح کند، به تمایز ویژه ی هرسلول، از سلول های بنیادی باتوجه به وظیفه اش اشاره دارد که البته هنوز مکانیسم دقیق آن مشخص نیست.              


📢 مقاله ی پیش رو، تاثیر نیروهای مکانیکی بر سرنوشت سلول های بنیادی را توضیح میدهد و عنوان میکند که در طول رشد جنین این نیروها به عنوان الگویی در تنظیم فرآیند تمایز هستند.منشأ این نیروهای مکانیکی  تماس با ماتریس خارج سلولی میباشد.

📢 مدل های سنتزیِ سلول های بنیادی که در آزمایشگاه توسط زیست شناسان ساخته میشود، گواهی براین پدیده است که محیط اطراف سلول بنیادی در تمایز آن نقش بسزایی دارد. دانشمندان این کشف را نوید دهنده ی درمان بسیاری از بیماری ها میدانند.
منبع این مقاله: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5803560/

منبع: https://t.me/Iran_Bioinformatics/459

کلید واژه ها: #نیروهای مکانیکی #سلول های بنیادی #تمایز #تنظیم تمایز #