معرفی نویسنده

علیرضا دوست محمدی

دانشجوی ارشد بیوانفورماتیک(دانشگاه تربیت مدرس)

مرور اجمالی بر مولکول های زیستی، مکانیسم های عملکرد و انتقال

مرور اجمالی بر مولکول های زیستی، مکانیسم های عملکرد و انتقال

یکی از کلاس های RNA های غیر رمزگذارmicroRNA  یا به اختصار miRNA ها هستند که نقش بسزایی در تنظیم بیان ژن ایفا می کنند. اکثر miRNA ها پس از رونویسی از DNA نیازمند پردازش هایی هستند، ابتداmicro RNA های اولیه پدید می آید و سپس به miRNA های پیش ساز تبدیل می شوند و در نهایت miRNA های بالغ ایجاد می شوند. 

💡💡در اغلب موارد miRNA ها با ناحیه 3'UTR از mRNA های هدف میان کنش می کنند تا موجب تنزل آن و سرکوب انتقال شوند. علاوه بر آن میان کنش بین miRNA ها با نواحی دیگری از جمله 5'UTR و توالی رمزگذار و پروموتر های ژن نیز گزارش شده است.

تحت شرایط خاص miRNA ها می توانند موجب فعال سازی ترجمه و یا تنظیم رونویسی شوند . میان کنش میان miRNA ها و ژن های هدف پویا و به عوامل بسیاری مثل محل سلول های miRNA، فراوانی
 miRNA و mRNA و کیفیت میانکنش miRNA وmRNA وابسته است.

miRNA ها می توانند به مایعات خارج سلول ترشح شده و از طریق وزیکول ها مثل اگزوزوم ها یا اتصال به پروتئین ها همانند پروتئین Argonautes به سلول های هدف منتقل شوند. miRNA های خارج سلولی به عنوان پیام رسان های شیمیایی جهت ارتباط سلول - سلول نقش دارند.

📰در این مقاله نویسندگان سعی دارند اطلاعات به روزی در مورد مسیر های زیستی miRNA های کانونیک و غیر کانونیک و مکانیزم های گوناگونی تحت قوانین ژن های مهار شده توسط miRNA ها و همچنین خلاصه ای از پویایی عمل miRNA ها و ترشح، انتقال و جذب miRNA های خارج سلول ارائه دهند. 

📌منبع:

کلید واژه ها: #microRNA #miRNA #Non-Coding RNA #Argonautes #