معرفی نویسنده

رایحه وفایی

دانشجوی دکترا بیوفیزیک (دانشگاه تربیت مدرس)

نرم افزار MEGA

نرم افزار MEGA

💻نرم افزار MEGA جهت آنالیز فیلوژنتیکی توالی های DNA و پروتئینی و ترسیم درخت فیلوژنتیکی مورد استفاده قرار می گیرد.

🛑از ویژگی های این نرم افزار می توان به موارد زیر اشاره نمود:

✴️ترسیم درخت فیلوژنتیک و تحقیق در خصوص روابط خویشاوندی بر اساس توالی پروتئین

✅ترسیم درخت فیلوژنتیکی با روش های neighbor joining ، maximum likelihood ، parsimony

✴️محاسبه ضرایب فاصله ای بین افراد و جمعیت های مختلف با روش های مختلف

✅محاسبه میزان صحت درخت فیلوژنتیک با روش های bootstrap و branch swapping

✴️استفاده از سایت NCBI و پیدا کردن ژن های خاص

✅خوانش فایل های توالی یابی شده abi

✴️امکان وارد نموده داده های به صورت دستی به نرم افزار

✅خوانش داده با فرمت FASTA

✴️هم ردیف نمودن توالی های DNA و پروتئین با روش clustal W و muscl


📌لینک دسترسی به ابزار
https://www.megasoftware.net/

کلید واژه ها: #درخت فیلوژنتیک #MEGA #پروتئین # #