معرفی نویسنده

دپارتمان پژوهش کدکول

تیم پژوهش مجموعه کدکول

نرم افزار AlloSigMA

نرم افزار AlloSigMA

سرور AlloSigMA ابزاری است که انرژی آزاد آلوستریک بر روی یک باقی مانده را در نتیجه پیوند لیگاند، جهش یا هر دو عمل تخمین می زند. شدت و علامت انرژی آزاد آلوستریک به گیرنده یا جهش های اثرگذار وابسته است.
 به طور خاص، نشانه انرژی آزاد آلوستریک یک باقیماده در زمانیکه افزایش می یابد (نشانه مثبت، بی ثباتی محلی) و زمانیکه دینامیک کاهش می یابد (نشانه منفی، ثبات محلی) در ارتباط با سناریوهای پویایی است.
 چارچوب مدل موجود در AlloSigMA بر اساس مدل آماری آلوستریک مبتنی بر ساختار است. SBSMMA و گسترش آن برپایه مفهوم جهش های آلوستریک است.
در SBSMMA ایده اصلی، اثر آلوستریک ناشی از اتصال لیگاند است که از طریق اختلال در مدل هارمونیک مرتبط با وضعیت غیر وابسته پروتئین، ارزیابی می شود.

این نرم افزار در مؤسسه  A STAR سنگاپور  توسعه یافته است.

منبع: https://t.me/Iran_Bioinformatics/173

کلید واژه ها: #پروتئین #ابزار بیوانفورماتیکی # مدل آماری #AlloSigMA #آلوستریک

telegram