معرفی نویسنده

مژگان مظفری

دانشجوی دکترا بیوانفورماتیک ( دانشگاه تهران)

نرم افزار Fle PS

نرم افزار Fle PS

اطلاعات موجود در ساختمان پروتئین ها برای درک چگونگی فعالیت آنها ضروری است. انعطاف پذیری یکی از مهمترین فاکتورهای ساختمانی مرتبط با عملکرد پروتئین ها می باشد.
FlePS ابزاری بیوانفورماتیکی برای پیشگویی انعطاف پذیری رزیدوها در توالی پروتئینی می باشد. این نرم افزار به دو شکل توالی پروتئینی را از کاربر دریافت می کند و سپس بر اساس خصیصه های بکار گرفته شده که شامل اطلاعات حاصل از تغییرات زوایای دو وجهی اسید های آمینه و سایر ویژگی های ساختاری و توالی از جمله ساختار دوم و سطح در دسترس نسبی، ویژگیهای فیزیکوشیمیایی و اطلاعات تکاملی است، اقدام به پیش بینی انعطاف پذیری می کند.

💻 این نرم افزار زیر نظر 
👨‍💻دکتر سید شهریار عرب
👨‍💻 دکتر جواد ظهیری

توسط

👩‍💻 مژگان مظفری لقا 
در گروه بیوانفورماتیک 🏢 دانشگاه تربیت مدرس، توسعه یافته است و از طریق لینک زیر در دسترس عموم قرار دارد:
🔰http://bioinf.modares.ac.ir/software/fleps/

منبع: https://t.me/Iran_Bioinformatics/137

کلید واژه ها: # # # # #

telegram