معرفی نویسنده

سمیه آزادیان

کارشناس ارشد رشته بیوفیزیک ( دانشگاه تربیت مدرس)

تکامل زیبایی

تکامل زیبایی

چگونه نظریه فراموش شده داروین "انتخاب جفت" جهان حیوانات و ما را شکل می دهد.
از دیدگاه اکثر دانشمندان، نظریه داروین در مورد انتخاب طبیعی می تواند هر شاخه ای در درخت زندگی را توضیح دهد این که کدام گونه حفظ می شود، از بین می رود و یا کدامیک از ویژگی های یک گونه تکامل می یابد. اما آیا می توان همه چیزهایی که در طبیعت می  بینیم را فقط به انتخاب طبیعی نسبت دهیم؟؟؟

"ریچارد پروم" پرنده شناس دانشگاه ییل و احیا کننده دیدگاه های داروین، اینگونه فکر نمی کند. در طی سی سال پژوهش میدانی، پروم شاهد صفات متعددی بوده است که به نظر می رسد متمایز از انتخاب طبیعی بوده و برای بقای فرد ضروری است.

تکامل زیبایی یک چشم انداز علمی منحصر به فرد ارائه می دهد که چگونه زیبایی های طبیعت به درک کامل تری از تکامل و خودمان کمک می کند.

انتشارات: دابل دی
نویسنده: ریچارد پروم
تاریخ انتشار اولین نسخه: 2017


منبع: https://t.me/Iran_Bioinformatics/265

کلید واژه ها: #زیبایی #تکامل #ریچارد پروم #پرنده شناسی #انتخاب طبیعی

telegram