معرفی نویسنده

سحر برهانی

دانشجوی دکترا بیوفیزیک (دانشگاه تربیت مدرس)

معادلات حیان

معادلات حیان

ما با این ایده مشهور که زندگی بیگانگان با زندگی روی زمین متفاوت است آشنا هستیم، شاید آنها از سیلیکون ساخته شده باشند و شابد از چیز های دیگر!!! 
در این کتاب پارلز اس. کوکل بحثی در رابطه اینکه چطور قوانین فیزیک تکامل حیات را محدود می کنند و خروجی های تکامل را قابل پیش بینی می سازند، مطرح می کند.
او اصول پایه ای چگونگی کار پاها، باله ها و بال ها را ارائه می دهد، اینکه چرا برخی موجودات بزرگ و برخی دیگر کوچک هستند.
شکل گیری حیات توسط دسته ای از قوانین محدود می شود، در نتیجه راه حل های محدودی برای چالش های هستی وجود دارد.


انتشارات: بیسیک بوک
نوسنده: چارلز کوکل
تاریخ انتشار اولین نسخه: 2018

منبع: https://t.me/Iran_Bioinformatics/219

کلید واژه ها: #چارلز کوکل #حیات #فیزیک و حیات # #