معرفی نویسنده

نیلوفر سید مجیدی

کارشناسی ارشد رشته بیوانفورماتیک ( دانشگاه تربیت مدرس)

هنر برنامه نویسی

هنر برنامه نویسی

هنر برنامه نویسی رایانه که به اختصار "TAOCP" نامیده می شود مجموعه کتابی است جامع درباره مفاهیم برنامه نویسی که توسط دونالد کنوث نوشته شده است و بیشتر الگوریتم های کامپیوتری و تحلیل آن ها را در بردارد.
تمامی مثال های این کتاب به زبان اسمبلی MIX نوشته شده است.
تا کنون چهار جلد کتاب از این مجموعه به چاپ رسیده است.
این کتاب از سوی American Scientists به عنوان اولین و بهترین کتاب علوم کامپیوتر در میان صد کتابی که قرن علوم را شکل داده اند برگزیده شده است.

انتشارات: Addison-Wesley
تاریخ انتشار اولین نسخه: 1968


منبع: https://t.me/Iran_Bioinformatics/155

کلید واژه ها: #TAOCP #دونالد کنوث # الگوریتم های کامپیوتری # #