معرفی نویسنده

سحر برهانی

دانشجوی دکترا بیوفیزیک (دانشگاه تربیت مدرس)

انسان ها و درک میدان مغناطیسی زمین

انسان ها و درک میدان مغناطیسی زمین

🔬 آنالیزهای جدید انجام شده بر روی امواج مغزی افرادی که در معرض میدان های مغناطیسی گوناگون قرار گرفته اند نشان داده است که انسان "حس ششمی" برای درک 'مغناطیس' دارد.

پرندگان، ماهی ها و برخی موجودات دیگر قادر به احساس کردن میدان مغناطیسی زمین هستند و از آن برای جهت یابی استفاده می کنند. دانشمندان تا مدت ها در جستجوی چنین حواسی در انسان ها بودند. در آزمایشی که توسط گروه های مختلفی از بیوفیزیکدانان صورت گرفته، با قرار دادن افراد در معرض میدان مغناطیسی در جهات مختلف، الگوهای امواج مغزی متفاوتی در پاسخ به چرخش میدان مغناطیسی مشاهده شده است.

🌏 براساس این یافته ها تغییرات در میدان مغناطیسی موجب تغییر در امواج آلفا می شود، مشخصا در زمانی که میدان مغناطیسی در جهت شمال قرار دارد (جهت میدان مغناطیسی زمین در نیمکره شمالی). چرخش پاد ساعت گرد میدان مغناطیسی از شمال شرقی به شمال غربی به طور متوسط ۲۵٪ امواج آلفا را کاهش می دهد.

منبع: https://t.me/Iran_Bioinformatics/420

کلید واژه ها: # # # # #