معرفی نویسنده

علیرضا دوست محمدی

دانشجوی ارشد بیوانفورماتیک(دانشگاه تربیت مدرس)

سیستم دارو رسانی هوشمند و پتانسیل بالینی آن

سیستم دارو رسانی هوشمند و پتانسیل بالینی آن

🔮با پیشرفت بی سابقه نانوبیوتکنوژی پزشکی در طول دهه گذشته، سیستم های معمول دارو رسانی همانند تزریق وریدی و .... در سیستم های مبتنی بر ویژگی های محرک -پاسخ تجمیع گشته اند.

💡💡نانو ذرات به واسطه بهرمندی از پاسخ دریافتی محرک های خاص داخلی یا خارجی می توانند موجب افزایش کارایی هدف قرار دادن دارو شوند و در عین حال عوارض جانبی دارو را کاهش دهند که این مورد نقش بسزایی در افزایش رضایتمندی بیماران دارد .

💉💉تنوع در روش های دارو رسانی هوشمند نشان دهنده وجود سیستم های پیچیده و چالش برانگیز متنوعی از جمله نانو ذرات پلیمری مقاوم در برابر محرک، لیپوزوم ها، اکسید فلزات و اگزوزوم ها است.

⏪عدم وجود روش استاندارد تولید این نانو ذرات و عدم ارزیابی میزان سمیت آنها و ارتباط بین مطالعات پیش بالینی و بالینی موجب جلوگیری از استفاده بالینی روش  مذکور شده. 

📰این مقاله در ادامه به پیشرفت های نانو ذرات هوشمند جهت هدف قرار دادن دارو رسانی و چالش های موجود برای استفاده بالینی از این روش ها میپردازد .

📌منبع:

کلید واژه ها: # # # # #