معرفی نویسنده

دپارتمان پژوهش کدکول

تیم پژوهش مجموعه کدکول

بررسی موضوعی مجلات: Nature Genetics

بررسی موضوعی مجلات: Nature Genetics

📓مجله: Nature Genetics

🔖Last Impact Factor: 27.125

📆 ماه/شماره مورد بررسی:
ژانویه و فوریه ۲۰۱۹

📊 موضوعات اصلی:
🔹Genetic Analysis
🔹Genome Analysisکلید واژه ها: # # # # #