معرفی نویسنده

دپارتمان پژوهش کدکول

تیم پژوهش مجموعه کدکول

بررسی موضوعی مجلات: Bioinformatics

بررسی موضوعی مجلات: Bioinformatics

📓مجله: Bioinformatics

🔖Last Impact Factor: 5.481

📆 ماه/شماره مورد بررسی:
ژانویه و فوریه ۲۰۱۹

📊 موضوعات اصلی:
🔹Sequence Analysing
🔹Structural Biology
🔹Gene Expression


کلید واژه ها: # # # # #

telegram