معرفی نویسنده

دپارتمان پژوهش کدکول

تیم پژوهش مجموعه کدکول

بررسی موضوعی مجلات: Nature Cell Biology

بررسی موضوعی مجلات: Nature Cell Biology

📓مجله: Nature Cell Biology

🔖Last Impact Factor: 20.060

📆 ماه/شماره مورد بررسی:
ژانویه و فوریه ۲۰۱۹

📊 موضوعات اصلی:
🔹Signalling
🔹Metabolic
🔹Cancer



کلید واژه ها: # # # # #

telegram